Warunki Dostaw

1)    Rysunki i dokumentacje.
Rysunki, szkice, kosztorysy oraz inna dokumentacja techniczna stanowiąca część oferty pozostają zawsze intelektualną własnością PPH AMG  Sp. z o.o., podobnie jak wzory, katalogi, prospekty itp. Każdorazowe użycie, kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie
za zezwoleniem właściciela.

2)    Oferty cenowe.
Oferta cenowa przesyłana przez PPH AMG Sp. z o.o. zawiera cenę za towary EXW AMG Lębork, lub DDU, warunki płatności oraz termin realizacji zamówienia, bez kosztów odprawy celnej. Oferta złożona przez sprzedającego ważna jest 1 tydzień od daty złożenia.

3)    Przyjęcie zlecenia produkcyjnego.
Przyjęcie zlecenia produkcyjnego następuje w momencie otrzymania przez
PPH AMG Sp. z o.o. potwierdzenia zamówienia podpisanego przez obie strony. Potwierdzenie zamówienia jest sporządzane na podstawie wcześniejszej oferty cenowej przesłanej do Nabywcy i otrzymanego od niego zamówienia na towary.

4)    Dostawa towarów, odbiór własny.
Dostawa, lub odbiór własny towarów następuje w terminie uzgodnionym przez obie strony, po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia (kontrakcie), zaakceptowanym przez obie strony. Sprzedawca jest uprawniony do dostaw częściowych.
         W przypadku nieodebrania przez Nabywcę towaru dostarczonego w uzgodnionym miejscu i czasie, gdy zwłoka ta nie jest spowodowana przez działanie lub zaniechanie  Sprzedawcy, może on zażądać zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z daną dostawą.
W przypadku dostawy leżącej po stronie Sprzedawcy, Nabywca zobowiązany jest zapewnić rozładunek towarów w miejscu wskazanym przez niego.


5)    Zapłata.
Zapłaty należy dokonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi na fakturze (nr konta, termin, waluta).
Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania płatności za dostarczony towar.
Nabywca nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty z powodu roszczeń gwarancyjnych.

6)    Gwarancja.
Wszystkie produkty objęte są 2 letnią gwarancją, poza uszkodzeniami wynikającymi
z ich nieprawidłowego użytkowania. Gwarancji podlegają wady materiałowe, wady konstrukcyjne, jakość wykonania produktu oraz jakość powłoki lakierniczej.
Gwarancja na powłokę lakierniczą dla produktów zabezpieczonych przed korozją
i działaniem czynników zewnętrznych tylko farbą podkładową wynosi 30 dni.

7)    Reklamacja.
Reklamację na wadliwe towary należy składać drogą mailową bądź faxem. Należy podać numer kontraktu, numer seryjny, opis wady oraz, jeżeli to możliwe, należy dołączyć dokumentację fotograficzną. PPH AMG Sp. z o.o. ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji
i ewentualnie przedstawienie sposobu rozwiązania reklamacji w terminie odpowiadającym Klientowi.

8)    Postanowienia końcowe.
Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania prawem właściwym jest prawo polskie oraz sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Firmy PPH AMG Sp. z o.o.
Niniejsze ogólne warunki dostaw sporządzone zostały w 3 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. W przypadku niejasności, obowiązuje polska wersja językowa.

* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.